Мэдээ

Орон Сууцны Борлуулалтын Үзүүлэлт (Existing Home Sales)

2018 оны 7 сарын 23-ны 22:00 цагт АНУ-ын орон сууцны борлуулалтын үзүүлэлт (Existing Home Sales) гарна.

Орон сууцны борлуулалтын үзүүлэлт нь тухайн сард борлуулсан орон сууцын тоог харуулдаг. Энэхүү үзүүлэлт нь АНУ-ын орон сууцны зах зээл болон ерөнхий эдийн засгийн хүчийг илэрхийлэх гол индикатор болдог юм.

#Таамаглал: 5.46 сая ( Тус үзүүлэлт нь таамаглалаасаа сайн гарвал эерэг буюу ам.доллар чангарна, харин эсрэгээр таамаглалаасаа муу гарвал ам.доллар суларна.)

Эх сурвалж: www.investing.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *